Thứ Hai, 25 tháng 3, 2013

Tăng vốn điều lệ công ty

Mở rộng kinh doanh và tăng vốn điều lệ là việc làm thường xuyên của doanh nghiệp nhưng không phải ai cũng thuần thục lập hồ sơ tăng vốn. Hãy liên hệ với Việt Tín để được tư vấn tăng vốn điều lệ miễn phí.

Hồ sơ tăng vốn điều lệ công ty

- Thông báo về việc tăng vốn điều lệ (theo mẫu).
- Quyết định về việc tăng vốn điều lệ của:
Hội đồng thành viên (đối với công ty TNHH hai thành viên trở lên);
Chủ sở hữu công ty (đối với  công ty TNHH một thành viên);
Đại hội đồng cổ đông (đối với công ty cổ phần);
Các thành viên hợp danh (đối với công ty hợp danh).
- Biên bản họp về việc tăng vốn điều lệ của:

Hội đồng thành viên (đối với công ty TNHH hai thành viên trở lên);
Đại hội đồng cổ đông (đối với công ty cổ phần);
Các thành viên hợp danh (đối với công ty hợp danh).
Giấy tờ xác nhận việc góp vốn của thành viên mới tiếp nhận vào công ty (nếu có tiếp nhận thành viên mới).
- Giấy tờ chứng thực cá nhân còn hiệu lực của  thành viên mới góp vốn vào công ty theo quy định như sau:
Đối với công dân Việt Nam ở trong nước: Bản sao hợp lệ chứng minh nhân dân (hoặc hộ chiếu) còn hiệu lực
Đối với người Việt Nam định cư ở nước ngoài: Bản sao hợp lệ hộ chiếu, các giấy tờ xác nhận nguồn gốc Việt Nam theo quy định.

Đối với người nước ngoài thường trú tại Việt Nam: Bản sao hợp lệ hộ chiếu, Thẻ thường trú do cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam cấp.

- Xuất trình bản chính và nộp bản sao giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp.


Tăng vốn điều lệ trong công ty TNHH

1. Thông báo thay đổi vốn điều lệ.
2. Quyết định về việc thay đổi vốn điều lệ của (tăng vốn điều lệ):
Hội đồng thành viên (đối với công ty TNHH hai thành viên trở lên);
Chủ sở hữu công ty (đối với công ty TNHH một thành viên);
3. Biên bản họp về việc thay đổi vốn điều lệ của Hội đồng thành viên;
4. Giấy tờ xác nhận việc góp vốn của thành viên mới tiếp nhận vào công ty (nếu có tiếp nhận thành viên mớ, cổ đông mới).
6. Giấy tờ chứng thực cá nhân còn hiệu lực của thành viên mới góp vốn vào công ty theo quy định như sau:
+ Đối với công dân Việt Nam ở trong nước: Bản sao hợp lệ chứng minh nhân dân (hoặc hộ chiếu) còn hiệu lực.
+ Đối với người Việt Nam định cư ở nước ngoài: Bản sao hợp lệ hộ chiếu, các giấy tờ xác nhận nguồn gốc Việt Nam theo quy định.
+ Đối với người nước ngoài thường trú tại Việt Nam: Bản sao hợp lệ hộ chiếu, thẻ thường trú do cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam cấp.


Tăng vốn điều lệ trong công ty cổ phần

1. Thông báo thay đổi vốn điều lệ (tăng vốn điều lệ).
2. Quyết định về việc thay đổi vốn điều lệ của Đại hội đồng cổ đông.
3. Biên bản họp về việc thay đổi vốn điều lệ của Đại hội đồng cổ đông .
4. Giấy tờ xác nhận việc góp vốn của thành viên mới tiếp nhận vào công ty (nếu có tiếp nhận thành viên mớ, cổ đông mới).
6. Giấy tờ chứng thực cá nhân còn hiệu lực của thành viên mới góp vốn vào công ty theo quy định như sau:
+ Đối với công dân Việt Nam ở trong nước: Bản sao hợp lệ chứng minh nhân dân (hoặc hộ chiếu) còn hiệu lực.
+ Đối với người Việt Nam định cư ở nước ngoài: Bản sao hợp lệ hộ chiếu, các giấy tờ xác nhận nguồn gốc Việt Nam theo quy định.
+ Đối với người nước ngoài thường trú tại Việt Nam: Bản sao hợp lệ hộ chiếu, thẻ thường trú do cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam cấp.
7. Xuất trình bản chính và nộp bản sao giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp.